HELSE, MILJØ, SIKKERHET

«HMS er selve ryggraden i vår virksomhet. Derfor er dette sentralt i alle prosedyrer, all planlegging, all prising og i alt arbeidet vi gjør.»

-Morten Martinessen
Daglig leder, Kranproffen AS

hovedfokus

HMS vil alltid være vårt hovedfokus, og vi har nulltoleranse for skader. Med lang erfaring fra oppdrag for alle de store aktørene på norsk sokkel, har vi tatt lærdom av beste praksis på disse anleggene, og brukt det som et grunnlag for å lage et robust HMS-system som virker. Vi ønsker å være transparente om våre rutiner og prosedyrer, og er åpne for at disse gjennomgås eksternt.

Våre prosedyrer, policyer og systemer er laget for å ansvarliggjøre våre ansatte, og unngå skader på personer og miljø. Sammen med vår kranpartner bruker vi Abax PRO, nettbasert avvikssystem for HMS-rapportering. Dette gir oss rask tilgang til avviksmeldinger og forenkler rapporteringen på site. Systemet håndterer tildelte oppgavelister digitalt og varsler umiddelbart vår operative administrasjon om noe mangler eller er feil, slik at en raskere kan sette i verk tiltak.

Foruten gode prosedyrer og retningslinjer, gjennomfører bedriften også en rekke tiltak som skal bevisstgjøre og lære opp våre ansatte i best mulig HMS. Vi har en årlig HMS-samling for alle ansatte hvor vi går mer i dybden på problemstillinger, samt at det kjøres en månedlig HMS-kampanje hvor det hver gang settes fokus på ett spesifikt tema.


«Med lang erfaring innen løftebransjen vet jeg hvor viktig HMS er for oss, kundene våre og miljøet rundt oss. Våre ansatte blir ansvarliggjort og utrustet med robuste prosedyrer og HMS-planer, med den forventningen om at de alltid tenker på HMS øverst i tankene. Både når vi planlegger løft og under arbeidet.»

-Morten Martinessen
Daglig leder, Kranproffen AS

Samarbeid for Sikkerhet

Vi tar del i bransjeinitiativet SfS BA, samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. 
Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Det å unngå skader krever at vi som bedrift tar ansvar, og at SfS BA skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Les mer om initiativet på deres nettsider

 

Vi er medlem av Bedriftshelsetjenesten!

DNA Kompetanse er en godkjent bedriftshelsetjeneste som arbeider sammen med bedrifter for å redusere risiko for farer og ulykker på kort og lang sikt, samt sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Disse faktorene handler i stor grad om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. I gode arbeidsmiljø vet vi at produktivitet, trivsel og motivasjon øker i arbeidshverdagen, og bedriftshelsetjenesten er opptatt av å skape sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte.

Et samarbeid for sikkerhet!

 

Grunnleggende retningslinjer
for god HMS

Godt HMS arbeid må være en kontinuerlig innsats for å hele tiden holde fokus og sørge for at arbeidet blir etterlevd i praksis. Kranproffen sin overordnede HMS-politikk er et overordnet styringsdokument som presenterer målsetninger og hovedretninger i etterlevelse av HMS i praksis. I dette HMS-arbeidet finnes ulike verktøy som digitalt avvikssystem, sikkerhetshåndbok, prosedyrer etc, hvor disse utarbeides og iverksettes i tråd med retningslinjer og målsetninger i dette dokumentet.

ÅPNE hms-politikk

«Vårt mål er 0 skader på mennesker, omgivelser eller miljø»

Hvordan vi etterlever
ansvarlighet i daglig drift

Kranproffens etiske retningslinjer er en håndbok i hvordan etikk skal etterleves, og hvilken plass det skal ha i daglig drift. All vår virksomhet skal foregå på en ansvarlig og bærekraftig måte, hvor etikk skal stå sentralt i dette arbeidet. De etiske retningslinjene kan deles i tre kategorier: Her finnes krav og regler for hvordan den enkelte ansatte skal opptre i ulike situasjoner, samt klare forpliktelser for hvordan bedriften skal være overfor egne ansatte. I tillegg har retningslinjene en omfattende informasjonsdel med råd, tips og veiledning, inklusiv prosedyrer for varsling.

ÅPNE Etiske Retningslinjer

«Hele vår virksomhet skal være ansvarlig og bærekraftig. Etiske retningslinjer er sentralt i dette arbeidet»

Kvalitet er repetisjon av
korrekt utførelse – hver gang!

Vår kvalitetspolicy er utviklet på bakgrunn av årelang erfaring med kvalitetssystemer. Den baserer seg på ISO 9001 standarden, hvor vi har dokumenterte prosedyrer for de fleste prosesser og mulige hendelser som kan oppstå. Gjennom aktiv kursing, opplæring og bevisstgjøring skal vår viktigste ressurs – våre ansatte – etterleve kvalitetspolitikken på en måte som ivaretar både kunder og omgivelser på en best mulig måte.

ÅPNE kvalitetspolitikk

«God kvalitetspolitikk begynner med kompetanseoverføring og oppfølging av våre ansatte. De er vår viktigste ressurs»

Håndbok i praktisk
etterlevelse av sikkerhet

Kranproffens sikkerhetshåndbok er en guide til praktisk etterlevelse av alle regler og prosedyrer. Håndboken tar på en oversiktlig måte for seg sikkerhet i alle slags faser. Her gjennomgås utstyr for redning og brannslukning, leseren settes grundig inn i regler, forskrifter, prosedyrer og annen dokumentasjon som er viktig å kjenne til. Verneutstyr og sikkerhets- opplæring omkring bruk av disse er viet stor plass, sammen med oversikt over signalgivning og tegn.

åpne Sikkerhetshåndboken

«Sikkert arbeid skapes gjennom god opplæring, en proaktiv bedriftskultur og rask tilgang til dokumentasjon»

Prosedyrer for riktig og
konsekvent utførelse av løft

Kranproffen sine løfteprosedyrer er en del av vårt kvalitetssystem som baserer seg på ISO 9001 standarden, og som vi danner grunnlag for vår sertifisering i Achilles. Prosedyrene har et helhetsperspektiv på hvordan løft skal utføres, i motsetning til eksempelvis sikkerhetshåndbok og HMS-politikk, som hver for seg fokuserer på spesifikke deler av virksomheten. I prosedyrene finnes instrukser for selve løfteoperasjonen sammen med dokumentasjon, myndighetskrav og definisjoner.

ÅPNE Løfteprosedyrer

«Prosedyrene er som en kokebok for riktig utførelse i et helhetsperspektiv»